Ereloon en kosten

Wat kost de tussenkomst van Advocatenkantoor Sofie Bauters ?

Een exacte voorafgaandelijke raming van de totale erelonen en kosten voor de afhandeling van uw volledig dossier is evenwel vaak niet evident. Elke zaak is immers verschillend en ieder dossier vergt een aanpak op maat. Bovendien is de kostprijs afhankelijk van diverse factoren, zoals de duurtijd van onderhandelingen of procedure, de omstandigheid of een zaak al dan niet minnelijk kan afgehandeld worden, of er beroep wordt ingesteld, de omvang van het verweer door de tegenpartij, etc…

Advocatenkantoor Sofie Bauters streeft er evenwel naar om u vanaf de eerste consultatie in uw concrete zaak een zo volledig en duidelijk mogelijk overzicht te bieden van de eenheidsprijzen die gehanteerd worden en de uiteindelijke kosten- en ereloonstaat zullen uitmaken. Wij maken hierover met de klant bindende afspraken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Praktisch gezien zal u zowel bij de aanvang van het dossier als tijdens de behandeling ervan een provisie aangerekend worden en dit in functie van de evolutie van het dossier, de geleverde prestaties en gemaakte kosten. Deze worden uiteraard toegerekend op de eindafrekening. Op deze manier worden de kosten over de loop van het dossier gespreid.

De kosten wordt opgesplitst in administratieve kosten (o.a. dossierkosten, dactylo, verplaatsingskosten, ...) en kosten voorgeschoten aan derden (o.a. griffiekosten, …)

Het ereloon wordt - tenzij anders werd overeengekomen – aangerekend rekening houdende met de effectief gepresteerde uren. Het uurtarief zal bepaald worden in functie van de complexiteit, het belang, de aard en de hoogdringendheid van de zaak.

Cliënten met grote volumes invorderingen of andere terugkerende procedures kunnen een speciaal tarief of abonnement bekomen.

Sedert 1 januari 2014 dient ook op de erelonen en kosten 21 % btw te worden aangerekend.

Wettelijke info en dienstenwet

Misschien moet u onze erelonen en kosten niet betalen

De kosten en erelonen worden vaak gedragen door uw verzekering, zo onder meer de rechtsbijstandsverzekering in verkeerszaken.

Maak ook steeds van uw vrije keuzerecht van raadsman gebruik. Wanneer uw verzekering de advocatenkosten dient ten laste te nemen, heeft u in de regel ook recht om een raadsman naar uw eigen keuze aan te stellen.

Sinds 1 januari 2008 kan een deel van de erelonen in bepaalde gevallen op de verliezende partij worden verhaald via de rechtsplegingsvergoeding.

Contacteer ons voor meer informatie