Wettelijkeinformatie

Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht.

HeT kantoor

 • U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Sofie Bauters.
  Zij oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam.
  Haar kantoor is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131 en heeft als KBO- en BTW nr. 0812.650.657.
  Het kantoor is bereikbaar via telefoon 32 (0)55/61.07.62, fax 32 (0)55/61.07.67 of email sofie@advocatenkantoorbauters.be
 • De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Advocaten van de Balie Oudenaarde bij Amlin Europe N.V., met Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland, Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.
  Deze polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.
 • Advocaat Sofie Bauters hanteert volgende factuurvoorwaarden:Alle facturen zijn contant betaalbaar op het kantooradres van Advocaat Sofie Bauters. Betwistingen omtrent deze facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Elke betalingsachterstand geeft het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand integraal is aangezuiverd, met inbegrip van moratoire interesten en schadebeding. Een dergelijke schorsing kan nooit tot enige vorm van aansprakelijkheid leiden in hoofde van Advocaat Sofie Bauters. Bij gebreke aan betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar en een schadebeding van 10 % op het op de 8e dag onbetaald bedrag verschuldigd. Per aanmaning die gestuurd word, wordt € 10 aanmaningskosten aangerekend. Per aangetekende aanmaning wordt € 18 aangerekend. Enkel het Vredegerecht Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, afdeling Oudenaarde is bevoegd.

De dienstverlening

U kan bij Advocaat Sofie Bauters terecht voor onder meer volgende diensten : juridisch advies, alle vormen van juridische dienstverlening, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Voor informatie of bij klachten:
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Advocaat Sofie Bauters bereiken :

 • via post op het adres: Berchemweg 131, 9700 Oudenaarde
 • via telefoon op het nummer: 32 (0)55/61.07.62
 • via fax op het nummer: 32 (0)55/61.07.67
 • via e-mail op het adres: sofie@advocatenkantoorbauters.be of via het invulformulier op www.advocatenkantoorbauters.be.

De erelonen

Advocaat Sofie Bauters zal de prijs voor de diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) berekenen volgens de bepalingen van artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht."

Op eerste vraag van de klant wordt toelichting en informatie verstrekt over het ereloon en de kosten en de berekeningswijze hiervan.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE is Mr. Sofie Bauters onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be .

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Mvr. Sofie Bauters maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Geschillenbeslechting

Mvr. Sofie Bauters is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.

Contacteer ons voor meer informatie